Wycena

Chcesz abyśmy Ci bezpłatnie podali koszt naszych usług i opowiedzieli o dopasowanej dla Ciebie usłudze?

   Zadzwoń na numer + 48 32 726 74 81 lub wyślij wiadomość na e-mail biuro@ambifinanse.pl z prośbą o kontakt. Niezwłocznie oddzwonimy lub odpiszemy na e-maila. Jeśli masz ochotę od razu przesłać dokumenty do wyceny należności prześlij je niezwłocznie na e-mail: biuro@ambifinanse.pl lub wyślij pocztą na adres: Ambi Finanse Sp. z  o.o. Sp. k., Plac Wolskiego 3/16, 41-902 Bytom.

Koszt współpracy

1) Windykacja należności

Przy windykacji należności nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani zaliczek, umawiamy się jedynie na wynagrodzenie określone w umowie, należne nam w przypadku efektów tj. odzyskania wierzytelności. Przed podpisaniem z nami umowy określamy Państwu cenę za nasze usługi i po jej akceptacji jest podpisywana z nami umowa na wspólnie uzgodnionych warunkach.

Możemy Państwu również kredytować w całości lub w części postępowanie sądowe i egzekucyjne.

   Pamiętajmy, że od 28 kwietnia 2013r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (obecnie  ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), wierzyciel może żądać od dłużnika zwrotu kosztów odzyskiwania należności (na podstawie art. 10 oraz art. 15 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Kosztów windykacji można dochodzić skutecznie w postępowaniu nakazowym z uwagi na nowelizację art. 485 § 2(1) kodeksu postępowania cywilnego na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów windykacji.

art. 485 § 2(1) kodeksu postępowania cywilnego ma brzmienie:

"Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711 i 852), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.".

2) PORADY PRAWNE JUŻ OD 99,00zł netto

3) UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu- JUŻ OD 2 000,00zł netto

4) MEDIACJE - cena ustalana w zależności od rodzaju mediacji i ilości spotkań mediacyjnych


WINDYKACJA:
Co potrzebujemy do wyceny należności?
Forma przekazanych danych może być dowolna, skorzystaj z rozwiązania, które dla Ciebie jest najprostsze i zajmie Ci jak najmniej czasu. Przygotuj zestawienie należności i dane dłużnika lub fatyczne dokumenty sprawy i wyślij je do nas e-mail lub pocztą.

Zaznacz informację jaka usługa Cię interesuje
Windykacja należności/zakup należności/ ochrona wierzytelności - pieczęć/ monitoring płatności/ Pakiet All inclusive/opłaty półkowe/ odszkodowania medyczne.
Możesz wybrać więcej niż jedną opcję- przedstawimy Ci więcej rozwiązań korzystnych dla Ciebie.

Napisz na jakim etapie jest sprawa
POLUBOWNY/ SĄD/ KOMORNIK/ PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI

Jak sporządzamy ofertę?


Oferta cenowa dla konkretnego Klienta jest standardowo sporządzana w oparciu o:

 • analizę zleceń o podobnym charakterze,
 • kwotę należności głównej i odsetek do niej przynależnych,
 • sytuację finansową i prawną dłużnika,
 • czas jaki upłynął od daty wymagalności świadczenia,
 • łącznie przekazaną do wyceny ilość spraw i strukturę pakietu,
 • inne zawarte umowy z Ambi Finanse,
 • aspekt kontynuacji współpracy z Ambi Finanse,
 • trudność sprawy i etap na jakim jest (polubowny/sądowy/komorniczy, inne).

Optymalnym wariantem jest możliwość uzyskania przez nas wszystkich wskazanych poniżej informacji jednak forma przekazanych danych może być dowolna. Opisz wierzytelności w przesłanym do nas e-mailu lub prześlij na e-mail dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności:

1. dla spraw na etapie polubownym tj. faktur VAT, not obciążeniowych, not księgowych, not odsetkowych (dotyczy spraw nie kierowanych jeszcze do sądu i komornika prześlij:

 • zestawienie księgowe należności lub faktyczne dokumenty księgowe tj. faktury VAT/noty obciążeniowe/noty księgowe/noty odsetkowe wraz z podaniem informacji na temat wpłat, jeśli takowe były (tj. ile i kiedy zapłacono - preferowane elektroniczne potwierdzenie wpłaty oraz informacja jak rozliczono). Zestawienie powinno obejmować aktualne saldo należności głównej do zapłaty.
 • inne posiadane dokumenty w sprawie (komplet) tj. umowy, zamówienia/zlecenia, protokoły odbioru, wz, potwierdzenia sald, CMR, listy przewozowe, wezwania do zapłaty wraz z dowodami ich nadania, ugody i porozumienia z dłużnikiem, korespondencja z dłużnikiem (w tym e-mailowa) oraz inne dokumenty posiadane w sprawie a wyżej nie wymienionych.
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON, PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).


2. dla spraw w sądzie prześlij:

 • wydany nakaz zapłaty lub wyrok (jeśli został wydany) z informacją czy jest prawomocny czy nie, ewentualne sprzeciwy/zarzuty dłużnika lub pozew – proszę wysłać tylko wtedy, jeśli nie został jeszcze wydany nakaz zapłaty lub wyrok,
 • zestawienie księgowe należności lub faktyczne dokumenty księgowe tj. faktury VAT/noty obciążeniowe/noty księgowe/noty odsetkowe wraz z podaniem informacji na temat wpłat, jeśli takowe były (tj. ile i kiedy zapłacono - preferowane elektroniczne potwierdzenie wpłaty oraz informację jak rozliczono). Zestawienie powinno obejmować aktualne saldo należności głównej do zapłaty.
 • inne posiadane dokumenty w sprawie (komplet) tj. umowy, zamówienia/zlecenia, protokoły odbioru, wz, potwierdzenia sald, CMR, listy przewozowe, wezwania do zapłaty wraz z dowodami ich nadania, ugody i porozumienia z dłużnikiem, korespondencja z dłużnikiem (w tym e-mailowa) oraz inne dokumenty posiadane w sprawie a wyżej nie wymienionych.
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON, PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).


3. dla spraw po prawomocnym orzeczeniu sądu tj. w przypadku otrzymania nakazu lub wyroku z klauzula wykonalności (dotyczy spraw jeszcze nie kierowanych do komornika) prześlij:

 • nakaz zapłaty lub wyrok z klauzulą wykonalności,
 • zestawienie-informacja na temat wpłat, jeśli takowe były (tj. ile i kiedy zapłacono - preferowane elektroniczne potwierdzenie wpłaty oraz informacja jak rozliczono). Zestawienie powinno obejmować aktualne saldo należności i kosztów do zapłaty,
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON,  PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).


4. dla spraw, które znajdują się w toku postępowania komorniczego prześlij:

 • nakaz zapłaty lub wyrok z klauzulą wykonalności,
 • informacja, u jakiego sprawa jest komornika i jaka jest sygnatura akt KM,
 • posiadaną korespondencję od komornika,
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON, PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).

5. dla spraw po bezskutecznej egzekucji prześlij:

 • nakaz zapłaty lub wyrok z klauzulą wykonalności,
 • postanowienie o bezskutecznej egzekucji,
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON, PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).