RODO-Polityka prywatności

O nas » RODO-Polityka prywatności

 

RODO-Polityka prywatności

 

logo_ok

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

 

 

- Polityka ochrony danych osobowych

 

Ambi Finanse dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania uzyskanych informacji oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 

 

 

- Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego pragniemy przesłać Państwu poniżej informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

 

- Kto jest administratorem moich danych?

 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Ambi Finanse Sp. z o.o. Sp.k., ul. Michała Wolskiego 3/16, 41-902 Bytom, NIP: 6263017857, („Administrator” lub/i „firma Ambi Finanse”).

 

 

 

- Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

 

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub na adres email: biuro@ambifinanse.pl

 

 

 

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

 

W celu prowadzenia działalności firma Ambi Finanse zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby prawne i osoby fizyczne (zwane również "danymi osobowymi"), w tym informacje o klientach. W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

 

- dlaczego i w jaki sposób firma Ambi Finanse gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;

 

- na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe;

 

- jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

 

 

 

W niniejszej klauzuli informacyjnej firma Ambi Finanse informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski/Zagranicy w odniesieniu do osób prawnych i fizycznych będących:

 

- klientami, w tym potencjalnymi klientami, firmy Ambi Finanse,

 

- wspólnikami, pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów,

 

- innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach realizacji umowy, wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z klientami (łącznie „Państwo” lub „Klienci”), itp.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 

- realizacji umowy o świadczenie usług windykacji należności i jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

 

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ambi Finanse tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

 

- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

 

- ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego),

 

-  jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

 

- jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych, w osobowych.

 

 

 

W przypadku zawierania umowy pomiędzy Państwem a firmą Ambi Finanse, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz firmą Ambi Finanse. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez firmę Ambi Finanse (przykładowo, nie podanie danych może wiązać się z brakiem możliwości wystawienia faktury, windykacji należności).

 

Ponadto dane będą wykorzystywane w celu realizacji umowy tj. dochodzenia roszczeń od Państwa dłużników.

 

Dane będą także wykorzystywane w celu przesyłania ofert handlowych (tzw. marketing bezpośredni) oraz w celu kontaktu z osobami /kontaktowymi po stronie Klienta/Dłużnika.

 

Państwa dane mogą być przekazane innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym zakresie lub w celu realizacji celów przetwarzania danych przez firmę Ambi Finanse:

 

-  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 

-  podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

 

-  podmiotom współpracującym z firmą Ambi Finanse przy obsłudze spraw prawnych, księgowych;

 

-  podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, informatyczne i inne podobne na rzecz firmy Ambi Finanse;

 

 

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez firmę Ambi Finanse:

 

-  przez czas, w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane (np. w celach rachunkowych czy podatkowych);

 

-  przez czas wykonywania obowiązków wynikających z umów w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów

 

-  realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Ambi Finanse np. dochodzenia roszczeń lub przez czas realizowania marketingu bezpośredniego przez firmę Ambi Finanse

 

czyli nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

 

 

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

 

Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

- prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych , w tym uzyskania kopii danych (art. 15 Rozporządzenia) oraz prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 Rozporządzenia),

 

prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

 

-prawo żądania usunięcia danych (tylko w określonych sytuacjach np. gdy nie są niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem) (art. 17 Rozporządzenia),

 

-prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (gdy np. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń) (art. 18 Rozporządzenia)

 

- prawo złożenia sprzeciwu (w razie przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora np. w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego) (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

 

- (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.