Opłaty półkowe

Oferta » Opłaty półkowe

   Współpracowałeś z siecią handlową? Może nadal współpracujesz? Czy ktoś powiedział Ci, że większość sieci handlowych nakłada na swoich dostawców nielegalnie opłaty tzw. „opłaty półkowe”?  Zgodnie z polskim prawem takie opłaty w większości przypadków są nielegalne, a pobrane pieniądze można odzyskać. Takie działanie narusza interesy przedsiębiorcy (Dostawcy) i jest niezgodne z prawem. Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Policz, jaka to kwota, a na pewno zechcesz ją odzyskać. Pomożemy Ci w ocenie legalności takich opłat i ich odzyskaniu.

   Powstające na rynku polskim sieci super- i hipermarketów wzbudzały zainteresowanie przedsiębiorców i niosły nadzieję na wzrost ich obrotów i zysków. Wielu przedsiębiorców w nadziei na lepsze jutro nawiązywało współpracę z marketami, co w konsekwencji miało często bolesne skutki. Dziś już powszechnie wiadomo jak silna jest pozycja na rynku sieci handlowych i jakie warunki oferują swoim dostawcom lekceważąc ustawowe zakazy, stanowisko sądów powszechnych i arbitrażowych, organów podatkowych i zalecenia rządu.

   Większość dostawców jednak nie wie, że opłaty, na które się godzą są to opłaty niezgodne z prawem i są nielegalnie pobierane przez sieci handlowe, a przede wszystkim można żądać ich zwrotu od sieci handlowej do trzech lat wstecz od ich zapłaty lub potrącenia.

   Opłaty zwane potocznie „opłatami półkowymi” są nakładane w umowach handlowych lub osobnych porozumieniach na swoich Dostawców przez sieci handlowe za obecność ich produktów w super- i hipermarketach, i stanowią ich stałą praktykę. Wynoszą one często łącznie w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu procent obrotu z daną siecią w skali roku i są ukrywane pod różnymi pozycjami na dokumentach księgowych. Przeważnie pobierane są ryczałtowo. Opłaty te są potrącane z przelewu dotyczącego płatności za faktury sprzedażowe (w formie tzw. kompensat (potrąceń) wzajemnych należności) lub zapłacone przelewem za wystawione na Państwa faktury VAT, noty księgowe, noty obciążeniowe. W sytuacji pobrania nielegalnych opłat dostawca ma podstawy do dochodzenia ich zwrotu od sieci.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem i orzecznictwem sądowym powyższe praktyki są nielegalne. Stanowią o tym:

Po pierwsze: art. 15 ust 1 pkt. 4 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16.04.1993r., Dz. U. z nr 47, poz. 211 z późn. zm.

„Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez (…)pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.”

   Zgodnie z powyższym artykułem zakazane jest pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Takie działanie bowiem narusza interesy przedsiębiorcy (dostawcy) utrudniając mu dostęp do rynku. Zastrzeganie w umowach/porozumieniach powyższych opłat, w zależności od danej sprawy, w większości można uznać za sprzeczne z przedmiotowym przepisem. Nie liczy się przy tym nazewnictwo, pod jakim te opłaty występują, a ich rzeczywisty charakter.

Po drugie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.01.2006r., sygn. II CK 378/05, Wokanda, 2006/6

„Zastrzeganie przez przedsiębiorcę dodatkowych opłat za to, iż kupowane od dostawcy towary znajdują się w sprzedaży, utrudnia dostęp do rynku i narusza dobre obyczaje (…).”

   Podstawę prawną roszczeń Dostawcy stanowi art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 410 k.c. Przepisy te dają możliwość wystąpienia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, którymi są opłaty pobrane przez sieć handlową.

„Opłaty półkowe” występują pod różnymi nazwami, przykładowo:

 • bonus: warunkowy, bezwarunkowy, asortymentowy,
 • opłaty: promocyjne, reklamowe, marketingowe,
 • opłaty: logistyczne, usługa logistyczna,
 • opłaty za wejście do sklepu,
 • opłaty za dodatkową ekspozycję,
 • opłaty za prowadzenie negocjacji,
 • premia pieniężna,
 • opłaty z tytułu otwarcia nowego super- lub hipermarketu,
 • rabat potransakcyjny,
 • koszty karty lojalnościowej,
 • upust: wyprzedażowy, promocyjny, z tytułu usługi merchandisingowej,
 • wyrównanie kontraktu handlowego,
 • wyróżnienie produktu i wiele innych,
 • optymalizacja zamówień i dostaw, i tym podobne, które nie uległy trzyletniemu przedawnieniu są możliwe do odzyskania.

         
       W szczególności nielegalność opłat ma miejsce w sytuacji, gdy pobierane one są w oderwaniu od faktycznych działań ze strony sieci, tj. kiedy sieć nie realizuje świadczeń, za które obciąża opłatami dostawcę. Nie występuje wówczas tzw. świadczenie ekwiwalentne ze strony sieci w zamian za pobraną opłatę.

       Sieci handlowe żądają „opłat półkowych” w związku z dostawami towaru do sklepu. Brak zgody w umowie na ich uiszczenie uniemożliwia nawiązanie, a potem kontynuowanie współpracy, zaś negocjacje z siecią praktycznie ograniczają się do zaakceptowania zaproponowanych przez nią postanowień umownych tj. podpisania umów/porozumień akceptujących pobieranie takich opłat. Dostawcy mają wybór zgodzić się na ich potrącenie/zapłatę lub wycofać swój towar z sieci czyli zakończyć współpracę.

Odzyskanie opłat półkowych

     Pierwszym krokiem w celu odzyskania opłat powinno być przeanalizowanie przez Dostawcę ile i jakie opłaty zostały pobrane przez sieć w ostatnich trzech latach w kontekście zawartej umowy/porozumień (zawartych umów/porozumień) oraz przebiegu współpracy z daną siecią, a następnie - w razie uznania, że opłaty te były pobrane sprzecznie z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - przygotowanie zestawienia tych opłat i przekazanie go Ambi Finanse do oceny zasadności i ich dochodzenia.

      Po analizie opłat „półkowych” Ambi Finanse nawiąże z Państwem współpracę w celu ich dochodzenia na wspólnie uzgodnionych warunkach. Do podjęcia działań przez Ambi Finanse niezbędne jest podpisanie umowy z nami i przekazanie nam wszystkich dokumentów potwierdzających pobieranie przez sieci handlowe nielegalnych opłat.
          Najczęściej są to: umowy z sieciami handlowymi wraz z załącznikami, faktury VAT, noty księgowe, noty obciążeniowe wystawiane na Państwa oraz dokumenty kompensat i wyciągi bankowe opiewające na przelew za faktury sprzedażowe, z których wynika, iż opłata taka została potracona.

         W ramach współpracy Ambi Finanse dokona analizy zasadności opłat oraz ich przedawnienia, wyśle wezwanie do zapłaty oraz niezbędną korespondencję, podejmie wszelkie możliwe działania polubowne celem wyegzekwowania wierzytelności na każdym etapie postępowania, przeprowadzi postępowanie sądowe, mediacyjne i egzekucyjne.
        Ambi Finanse będzie również za Państwa prowadzić negocjacje i mediacje z sieciami handlowymi oraz reprezentującymi ich Mecenasami celem polubownego odzyskania opłat.     

      Kolejnym krokiem może być skierowanie sprawy na drogę postępowania polubownego, tzw. zawezwanie do próby ugodowej, co powoduje przerwanie trzyletniego terminu przedawnienia. Takie postępowanie może zakończyć się UGODĄ lub jej brakiem.

      W dalszej kolejności, w razie braku polubownego zakończenia sprawy (braku ugody), Ambi Finanse w imieniu Dostawcy pozostaje przygotowanie pozwu i skierowanie go na drogę sądową. W trakcie postępowania sądowego może dojść do zawarcia ugody sądowej lub pozasądowej, jak również do mediacji w wyniku, których zostanie zawarta ugoda.

        Na Państwa życzenie możemy również bez zbędnej zwłoki skierować sprawę do sądu – pozew o zwrot opłat - omijając drogę zawezwania do próby ugodowej.
       
         W przypadku braku zapłaty ze strony sieci handlowej po otrzymaniu tytułu z klauzulą wykonalności skierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

   W ramach współpracy z Ambi Finanse oferujemy Państwu:

 • profesjonalną i kompleksową obsługę windykacyjną (polubowną/sądową/egzekucyjną),
 • doradztwo na każdym etapie postępowania,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentów,
 • zespół wykwalifikowanych pracowników,
 • zespół prawników bogatych w wiedzę merytoryczną i doświadczenie reprezentujących Państwa przed sądem i komornikiem,
 • indywidualne podejście do każdej przekazanej nam sprawy oraz do każdego klienta i dłużnika.


         Pamiętajmy, że sieci handlowe zmieniają zasady rozliczania z Dostawcami po to by uniknąć zwrotu opłat. To efekt przegranych spraw w sądzie o opłaty przez nie pobierane. W ubiegłym roku odbyło się ok. 500 spraw Dostawców przeciwko sieciom handlowym. W tym roku może ich być znów o połowę więcej. Być może to jest już ostatni czas na dochodzenie opłat bo wkrótce się Państwu przedawnią.

Warto wiedzieć że: w niektórych krajach, np. w USA opłaty półkowe są legalne.