Odszkodowania za błędy lekarskie

Oferta WINDYKACJA » Odszkodowania za błędy lekarskie

   Przydarzyło się Tobie lub osobie bliskiej z rodziny zdarzenie medyczne, w wyniku, którego możemy mówić o błędzie lekarskim? Zgłoś się do nas pomożemy Ci odzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę za błędy lekarskie. Oferujemy profesjonalne podejście do każdej zlecanej nam sprawy i obsługę doświadczonej Kancelarii Prawnej w tym zakresie.

   Błąd medyczny (inaczej: błąd lekarski, błąd w sztuce medycznej, itp.) definiowany jest wielorako. Nie istnieje powszechnie uznana jedna wersja definicji ani w medycynie, ani w prawie. Błąd medyczny to zdarzenie na zdrowiu lub osobie pacjenta wywołane najczęściej niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem między innymi lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, aktualnymi standardami i praktyką lekarską w zakresie dla lekarza lub innych osób wykonujących czynności medyczne dostępnym, a prowadzące do wywołania negatywnych skutków w zakresie integralności cielesnej organizmu człowieka oraz negatywnych konsekwencji prawnych w postaci konieczności zrekompensowania pacjentowi doznanej szkody i krzywdy (wypłaty odszkodowania za błąd lekarski).

Na błąd lekarski muszą składać się następujące elementy:

 • postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, polegające np. na niewykonaniu koniecznych badań czy zaniechaniu podania niezbędnych leków,
 • wina nieumyślna (lekkomyślność lub niedbalstwo),
 • ujemny skutek popełnionego błędu, czyli szkoda i krzywda pacjenta,
 • związek przyczynowy między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.


   Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku termin "błąd lekarski" można zdefiniować jako: "czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym." Uznaje się w doktrynie, że wiedza medyczna powinna być oceniana na dzień, w którym błąd medyczny nastąpił. Wynika to z faktu, że między datą powstania błędu medycznego a dniem wyrokowania może nastąpić znaczna zmiana zasobów wiedzy medycznej.

   "Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością".

(art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.; dalej jako: u.z.l.l.d.).

Wyróżnia się następujące rodzaje błędów medycznych:

•    BŁĄD DECYZYJNY - klasyczny błąd diagnostyczny, terapeutyczny i błąd rokowania jest popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie do stwierdzonego stanu klinicznego leczonego pacjenta.

 1. błąd diagnostyczny- polega na błędnym rozpoznaniu choroby lub błędnej diagnozie stanu zdrowia pacjenta. Przeważnie przybiera formę wykrycia choroby innej niż ta, na którą rzeczywiście cierpi pacjent lub niewykrycie faktycznej choroby. Właściwa diagnoza z punktu widzenia pacjenta i jego dalszego leczenia jest bardzo istotna. Taki błąd może zaważyć na przyszłym zdrowiu i życiu pacjenta.

 2. błąd terapeutyczny- w praktyce często związany jest z błędem diagnostycznym. Polega on przykładowo na zastosowaniu niewłaściwej lub wadliwej metody leczenia, źle przeprowadzonej operacji, itp.  Czynności te powodują zwykle uszczerbek na zdrowiu lub życiu pacjenta.

 3. błąd rokowania- powstaje tylko w sytuacji, w której powstała już szkoda. Polega na złym prognozowaniu, które może prowadzić do pogłębieniu się negatywnych konsekwencji dla poszkodowanego pacjenta.

•    BLĄD WYKONAWCZY - polega na nieprawidłowej realizacja procedury medycznej przez uprawnionego pracownika: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika.

•    BŁĄD ORGANIZACYJNY -  dotyczy osób organizujących świadczenia zdrowotne (kadra kierownicza i zarządzająca w podmiotach świadczących usługi medyczne), np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów.

•    BŁĄD OPINIODAWCZY - wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

  Każdy, kto podczas hospitalizacji, leczenia, zabiegu operacyjnego lub rehabilitacji bezpośrednio lub w sposób pośredni doznał szkody poprzez zaniedbanie lekarza lub personelu medycznego ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia. Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje również w momencie, gdy lekarz nie podejmie leczenia, pacjent nie został przyjęty do szpitala a w danych okolicznościach było to niezbędne i w konsekwencji osoba poniosła szkodę (odpowiedzialność z zaniechania).  Odszkodowania może domagać się każdy poszkodowany, a także rodzina pacjenta zmarłego w skutek popełnienia błędu medycznego lub zaniechania medycznego.
W przypadku śmierci pacjenta spowodowanej błędem medycznym odpowiedzialny za błąd medyczny lekarz bądź placówka powinien pokryć koszty leczenia oraz koszty pogrzebu. Ponadto, jeżeli śmierć osoby spowodowała znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej jego najbliższej rodziny sąd orzeka o zadośćuczynieniu jak również jednocześnie może orzec jednorazowe odszkodowanie na jej rzecz. Natomiast, gdy zmarły był lub mógł być zobowiązany do płacenia alimentów, osoby poszkodowane mogą domagać się także zasądzenia stosownej renty.

OSOBIE POSZKODOWANEJ PRZYSŁUGUJĄ CZTERY RODZAJE ROSZCZEŃ:

1. ODSZKODOWANIE (szkoda majątkowa) art. 444 k.c.- polega na zwróceniu wszelkich kosztów, jakie poniósł poszkodowany w związku z poniesioną szkodą wynikłą z błędu medycznego. Odszkodowanie przysługuje tylko w przypadku poniesionych strat materialnych (finansowych), które powstały na skutek zaistnienia szkody. Można do tej grupy zaliczyć:

 • poniesione wydatki na lekarstwa, dodatkowe badania i wizyty lekarskie,
 • dojazdy na rehabilitację i do szpitali dla osoby poszkodowanej oraz dla jego rodziny,
 • koszty dalszego leczenia i rehabilitacji,
 • przystosowanie pomieszczeń w domu/mieszkaniu do powstałej niepełnosprawności,
 • przygotowanie do wykonywania innego zawodu,
 • itp.

2. ZADOŚĆUCZYNIENIE (szkoda niemajątkowa) art. 445k.c.- jest to rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę, która powstała z powodu błędu medycznego i odnosi się do cierpienia fizycznego oraz psychicznego czyli za: ból, stres, strach, przykrość będące skutkiem błędu medycznego. Przyznanie i wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (w odróżnieniu od odszkodowania) ustalane jest indywidualnie w stosunku do każdego przypadku w zależności od szeregu elementów oceny danej sytuacji życiowej osób poszkodowanych.

3. RENTA art. 444§2 k.c.- przyznawana jest, jeżeli poszkodowany utracił częściową lub całkowitą możliwość zarobkowania (możemy np. dochodzić pokrycia różnicy w zarobkach), zwiększyły się jego potrzeby (możemy dochodzić pokrycia kosztów zwiększonych potrzeb tj. kosztów konieczności stałej opieki lub podawania stałych lekarstw) lub pogorszyły się widoki na przyszłość.

4. ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, RENTA z art. 446 k.c.- w sytuacji śmierci osoby wskutek błędu medycznego.  Świadczenia wypłacane są na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego oraz osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny.

Od kogo możemy dochodzić?

  Odpowiedzialność za szkody wynikające z błędów medycznych ponoszą lekarz, szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej albo solidarnie dwa podmioty. Ich odpowiedzialność oparta jest na wielu przepisach wynikających z prawa karnego i cywilnego, a także odpowiedzialności zawodowej lekarza opartej o ustawę o izbach lekarskich, i ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, spowodowanych błędami medycznymi, można dochodzić na drodze sądowego postępowania cywilnego lub administracyjnego postępowania przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
Celem postępowania przed WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH jest ustalenie czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Od 01.01.2012 roku jest to alternatywna droga do procesu sądowego, jednak nie wyklucza ona możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.
POSTĘPOWANIE CYWILNE poprzedza zgłoszenie szkody zobowiązanemu tj. zazwyczaj placówce medycznej, w której zatrudniony był lekarz, którego postępowanie doprowadziło do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub nawet jego śmierci. W razie odmowy zapłaty lub braku reakcji, sprawę kieruje się do sądu cywilnego.

  Termin przedawnienia oraz zasady i tryb ustalania odszkodowania przed WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

  Terminy przedawnienia reguluje art. 4421 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym: "Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę".

  Zasady i tryb ustalania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia medycznego określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zdarzenie medyczne definiuje jako:

 • diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenie, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego,
 • zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, które były następstwem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną i doprowadziło u pacjenta do zakażenia biologicznego czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo jego śmierci.

  Wnioski można składać w terminie 1 roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o zdarzeniu medycznym, albo od śmierć pacjenta do 3 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie medyczne, które spowodowało szkodę bądź śmierć pacjenta.
Koszt, jaki ponosi wnioskodawca to 200zł zaliczany na poczet kosztów postępowania przed Komisją. Do wniosku składanego w Urzędzie Wojewódzkim załącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty.


W przypadku gdy komisja orzeknie o braku zdarzenia medycznego dodatkowo wnioskodawca musi ponieść:

 • koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję,
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

Jeżeli komisja stwierdzi, że zdarzenie medyczne miało miejsce, ww. koszty pokrywa ubezpieczyciel prowadzący placówkę medyczną.

  Do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku komisja badająca zdarzenie musi wydać orzeczenie w formie pisemnej o zdarzeniu medycznym lub jego braku oraz w ciągu 7 dni od orzeczenia przedstawić uzasadnienie swojej decyzji.

  W ciągu 14 dni każda ze stron może złożyć wniosek do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy. Komisja w ciągu 30 dni rozpatruje złożony wniosek.

  Kwota odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zakażenia biologicznego, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nie może przekroczyć 100 000zł, a w przypadku śmierci pacjenta kwota ta nie może być wyższa niż 300 000zł. Podczas składania wniosku wnioskodawca określa kwotę żądanego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jakie chce uzyskać od podmiotu odpowiedzialnego.

  W sytuacji, gdy Komisja wyda dla wnioskodawcy pozytywna decyzję i orzeknie, że zdarzenie medyczne nastąpiło ubezpieczyciel podaje propozycję odszkodowania lub zadośćuczynienia. W praktyce rzadko się zdarza, że ubezpieczyciel akceptuje podaną kwotę i proponują zazwyczaj swoją znacznie zaniżoną kwotę. Wnioskodawca w przeciągu 7 dni musi się do propozycji ustosunkować. W przypadku akceptacji, ubezpieczyciel wypłaca zaproponowaną kwotą, a  wnioskodawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził wyższych roszczeń finansowych na drodze sądowej. Gdy wnioskodawca uzna, że kwota jest za niska i nie przyjmie zaproponowanej kwoty pieniężnej może dochodzić wyższego świadczenia przed sądem.

OFERTA WSPÓŁPRACY Z AMBI FINANSE - ETAPY DZIAŁANIA

1.  Rozmowa z poszkodowanym lub rodziną poszkodowanego oraz ocena zdarzenia

Przed rozpoczęciem współpracy pierwszym etapem jest rozmowa doświadczonego pracownika z osobą poszkodowaną lub rodziną poszkodowanego. Na tym etapie uzyskujemy niezbędne informacje dotyczące zdarzenia medycznego objętego błędem medycznym oraz informacje na temat przebiegu leczenia, zastosowanych procedur czy podjętych środków zaradczych. Informujemy o zakresie przysługujących praw poszkodowanemu i jego rodzinie oraz dokonujemy wstępnej oceny opisu zdarzenia.

2.  Zebranie dokumentacji medycznej

Zebranie całej potrzebnej dokumentacji medycznej w celu przeprowadzenia wnikliwej analizy oraz analiza opisu zdarzenia i stanu faktycznego zdarzenia. Nasi pracownicy po uzyskaniu opinii lekarza specjalisty podejmują decyzję w jak znacznym zakresie doszło do błędu medycznego.

3.  Ustalenie odpowiedzialności i sformułowanie roszczeń

Na podstawie stanu faktycznego i zebranych informacji oraz posiadanej dokumentacji przystępujemy do określenia wysokości i rodzaju świadczeń, sformułowania podstaw odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarza lub innych osób i podmiotów świadczących usługi medyczne, które dopuściły się zdarzenia. Wszczynane są postępowania prokuratorskie, zawodowe w izbach lekarskich oraz cywilne w stosunku do odpowiedzialnych za powstały błąd medyczny.


4.  Podpisanie umowy z Ambi Finanse na wspólnie uzgodnionych warunkach

Konieczne jest podpisanie umowy z nami oraz udzielenie nam stosownych pełnomocnictw.


5.  Wezwanie do zapłaty

Wysyłamy wezwanie do zapłaty świadczeń pieniężnych kierowane, do lekarza lub placówki medycznej odpowiedzialnej za spowodowanie szkody. W wezwaniu określamy podmiot odpowiedzialny, wysokość oraz podstawę prawną żądanego roszczenia.

6.  Negocjacje z lekarzem, placówką i ubezpieczycielem- UGODA

Strona, która dopuściła się zdarzenia medycznego objętego błędem medycznym zobowiązana jest do ustosunkowania się do wysłanego wezwania do zapłaty. Prowadzimy rozmowy z drugą stroną, które mają doprowadzić do zapłaty lub zawarcia ugody. Jeśli druga strona nie godzi się na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, bądź też uznaje roszczenie, lecz proponuje zbyt niską kwotę w stosunku do poniesionego przez poszkodowanego uszczerbku, przystępujemy do przygotowania dokumentów do sądu.

7.  Postępowanie sądowe

   Brak porozumienia ze sprawcą i ubezpieczonym oraz gdy negocjacje nie doprowadzą do zawarcia ugody i zapłaty zgodnie z harmonogramem powoduje przygotowanie sprawy do sądu tj. złożenie pozwu. Pozew sądowy jest składany we właściwym sądzie oraz zostaje wysłany do drugiej strony. Sąd wyznacza termin rozprawy, na której obie strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska. W trakcie postępowania sądowego Sąd przesłuchuje strony, świadków, powołuje biegłych i analizuje ich opinie, ocenia dowody i wydaje wyrok. W przypadku uwzględnienia powództwa przez Sąd pozwany podmiot ma obowiązek wypłacić zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, a w wielu przypadkach również rentę. W przypadku przegrania sprawy w sądzie I instancji składamy apelację do Sądu II instancji.

8.  Postępowanie egzekucyjne

   W przypadku gdy zapadnie prawomocny wyrok zasądzający odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę a świadczenie to nie jest realizowane sprawę kierujemy do komornika i prowadzimy postępowanie egzekucyjne.
Oferta Ambi Finanse w zakresie dochodzenia odszkodowań z błędy medyczne powstała z myślą o wszystkich osobach potrzebujących pomocy przy sprawach związanych z błędami lekarskimi. Pomagamy uzyskać odszkodowania za błędy medyczne w wysokości adekwatnej do poniesionych szkód. Działamy na terenie całej Polski.

Ambi Finanse oferuje Państwu:

 • profesjonalną i kompleksową obsługę windykacyjną (polubowną/sądową/egzekucyjną),
 • doradztwo na każdym etapie postępowania,
 • zespół wykwalifikowanych pracowników,
 • zespół prawników bogatych w wiedzę merytoryczną i doświadczenie oraz reprezentowanie przed sądem i komornikiem,
 • kompleksową obsługę prawna,
 • indywidualne podejście do każdej sprawy oraz do każdego klienta i dłużnika.

Ponadto, Ambi Finanse oferuje Państwu pomoc przy:

 • skompletowaniu zebranej dokumentacji,
 • ocenie opisu zdarzenia,
 • ocenie prawnej i medycznej zebranej dokumentacji,
 • sformułowaniu roszczenia i ustaleniu wartości roszczenia,
 • negocjacjach z odpowiedzialnym za błąd medyczny lekarzem lub placówką medyczną oraz ubezpieczycielem.

Koszty współpracy
   Rozpoczęcie współpracy z nami nie jest obciążone żadnymi opłatami wstępnymi, ani wstępnymi prowizjami. Nasze wynagrodzenie to wyłącznie prowizja od zasądzonej i wypłaconej Państwu kwoty. Przed podpisaniem z nami umowy określamy Państwu wysokość prowizji i po jej akceptacji jest podpisywana z nami umowa na wspólnie uzgodnionych warunkach. Możemy Państwu również kredytować koszty sądowe i egzekucyjne.

Niezbędne dokumenty do pobrania:

 1. WNIOSEK O PRZESŁANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 2. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW
 3. ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY O POPEŁNIONYM PRZESTĘPSTWIE
 4. ZAWIADOMIENIE DO IZBY LEKARSKIEJ O BŁĘDZIE MEDYCZNYM